Сонгон шалгаруулалт

Анкетын шалгаруулалт (Онлайн, цаасан)

Тухайн ажлын байранд шаардагдах ур чадвар, мэдлэг, туршлагыг ажил горилогчийн анкетын мэдээлэлд үндэслэн хийх тул та анкетаа бүрэн гүйцэд бөглөөрэй.

Ярилцлаганд урих

Ажлын байрны тавигдах шалгуурт мэргэжил, туршлага, ур чадварын хувьд нийцэх ажил горилогчийг анхан шатны ярилцлагад урина.

Мэргэжлийн болон ур чадварын шалгалт

Ажил горилогчийн ур чадварыг тодорхойлохын тулд сорил, шалгалтаар шаардагдах удирдах болон мэргэжлийн ур чадваруудыг үнэлнэ.

Шийдвэрлэх ярилцлагууд

Ажлын байрны онцлогоос хамааран 1-2 удаагийн ярилцлагад урина.

Мэргэжлийн болон ур чадварын шалгалт

Ажил горилогчийн ур чадварыг тодорхойлохын тулд сорил, шалгалтаар шаардагдах удирдах болон мэргэжлийн ур чадваруудыг үнэлнэ.

Таны сагс